19th Ave New York, NY 95822, USA

תנאי שימוש באתר jumpo.co.il

תנאי שימוש באתר  www.jumpopark.co.il

עדכון אחרון: 15.3.2021

מסמך זה מנוסח, מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

א.      האתר

1.       תנאי שימוש אלה, יחולו על השימוש והגלישה בכל כתובת השייכת לאתר www.jampo.co.il, המופעל על ידי ספורטיבי ג’אמפו בע”מ (להלן: “האתר” או “ג’אמפו”) ועל רכישת כרטיסים מקוונת באתר.

ב.      השימוש באתר והגלישה בו

2.       השימוש והגלישה באתר, בתכני האתר ובשירותים המוצעים באתר, ניתנים בהסתמך על כל התנאים המפורטים להלן, ועצם עשייתך שימוש באתר, תכניו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב אישי ובין אם באמצעות טלפון סלולארי או כל מכשיר תקשורת אחר, יעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלו.

3.       השימוש והגלישה באתר מותרים לבני 18 ומעלה. הואיל ומפעילי האתר אינם יכולים לבדוק את גיל המשתמשים, יהוו השימוש והגלישה באתר הצהרת המשתמש כי גילו מעל 18. השימוש במתקני האטרקציות מיועדים לילדים בגילאי שנה עד 12 שנים בלבד.

4.       אין לעשות באתר שימוש שאינו למטרות האישיות של המשתמש, ובכלל זאת אין לעשות באתר:

4.1   כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו.

4.2   שימוש למטרותיו של אדם אחר ללא הסכמתו המפורשת.

4.3   שימוש בתכני האתר (בין אם תכנים כתובים, בין אם תכנים מצולמים ובין אם תכני וידאו/אודיו, בין אם מדובר בתכנים שבבעלות מפעילי האתר ובין אם לא) ללא רשות מפעילי האתר, לרבות הצגתם באתרי אינטרנט אחרים או העתקתם.

4.4   אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהיא לפעילותו התקינה של האתר.

האמור יחול הן על שימוש שנעשה על ידי המשתמש עצמו והן על שימוש שנעשה על ידי צד שלישי שקיבל הרשאה מהמשתמש לכך.

5.       מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את גישת המשתמש לאתר ו/או לחסום או להפסיק את שימושו באתר במקרה של הפרת תנאי שימוש אלו.

6.       תנאי שימוש אלו עשויים להשתנות מעת לעת, ומנהלי האתר יעדכנו את מועד השינוי האחרון בראשית תנאי השימוש.

7.       מפעילי האתר רשאים לשנות בכל זמן את תכני האתר או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כמו כן, לא יהיו מפעילי האתר אחראים לכל תקלה הנובעת, בין היתר,מכוח עליון, מלחמה, שביתה, סגירה כפויה באופן זמני או קבוע של מתחמי האטרקציות המופעלים על ידי מפעילי האתר, מעשי טרור, שיבושים או תקלות ברשת האינטרנט או באתר אינטרנט כלשהו או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת מפעילי האתר, ולא יינתן כל פיצוי או זיכוי בשל כך.

8.       האתר מופעל באופן מאובטח ומפעילי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות המידע. יחד עם זאת, מוסכם כי במקרה של תקלה ו/או במקרים שאינם בשליטתם של מפעילי האתר, הם לא יהיו אחראים לשמירת המידע וכל העברת מידע על ידי המשתתף נעשית על אחריותו בלבד.

9.       חלק מתכני האתר והשירותים הניתנים באמצעותו, לרבות שירות הזמנת מקום מקוונת ולרבות כתובות אתרי אינטרנט אחרים מסתמכים על אתרים המפנים אליהם באמצעות קישורים. מפעילי האתר אינם אחראים לתכנים המופיעים באתרים אלו, והעלאתם לאתר או העלאת קישורים אליהם לאתר אינה מהווה ערובה לאמיתות תכנם. כמו כן, בכניסה לאתרים אחרים לוקח הגולש על אחריותו את קריאת תנאי השימוש/תקנוניהם של אתרים אלו.

ג.       רכישות מקוונות

10.   רכישת הכרטיסים לכניסה לאחד ממתחמי האטרקציות של ג’אמפו באמצעות האתר, מחירי הכרטיסים, זמני פעילות מתחמי האטרקציות והכמויות הניתנות למכירה הנם כפופים לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר, והם רשאים לעצור את מכירת הכרטיסים, לשנות את מחיריהם או להתחיל במכירת מוצרים חדשים על פי שיקול דעתם המוחלט. מחירי הכרטיסים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ. שינוי מחירי  הכרטיסים לא ישפיע על הזמנה שבוצעה ותמורתה הועברה.

11.   מובהר כי יתכנו מצבים בהם כרטיסים שהוזמנו לא יאפשרו כניסה למתחם האטרקציה, ובמקרה כזה, ככל שבוצעה הזמנה, יזוכה חשבון האשראי של המשתמש שהזמין את הכניסה וההזמנה תבוטל.

12.   מחיר הכרטיסים לפארק ו/או מחיר כל שירות ו/או מוצר אחר דרך האתר ותנאי התשלום הנם כמפורט באתר ביחס למתחם המסוים שנבחר ולמועד המסוים לגביו מבוצעת ההזמנה.

13.   רכישת כרטיסים דרך האתר תתאפשר, בכפוף להוראות תנאים אלה, לכל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. מפעילי האתר יהיו רשאים למנוע מגולש, על פי שיקול דעתם הבלעדי, מלבצע רכישת כרטיסים באתר, אם בעת ההרשמה באתר מסר הגולש פרטים לא נכונים, במתכוון.

14.   בחירת תאריך הביקור במתחם ושעת השימוש באטרקציות יהיו בכפיפות לזמינות ותתאפשר למועדים החל מיום ביצוע ההזמנה ועד ל-14 יום לאחר מכן. אישור ההזמנה והכרטיסים יישלח בדוא”ל ויכלול קבלה על התשלום. אימות הנתונים יתבצע במתחם בעזרת תעודה מזהה וזיהוי בעלי הכרטיסים.

15.   מומלץ להגיע למתחם האטרקציות 15 דקות לפני שעת ההזמנה לשימוש. האחראי על המתחם אינו מתחייב להכניס למתחם משתמש אשר יאחר לשעת ההזמנה, אלא במידה והדבר יתאפשר מבחינת בטיחות המשתמשים. לא תתאפשר שהייה במתקני האטרקציות מעבר לשעות שהוזמנו ללא הסדרת תשלום עבור כך.

16.   יובהר כי על רוכשי הכרטיסים הבאים למתחם האטרקציות להישמע להוראות מנהלי ומפעילי המתחם ולקיים את כל הוראות הבטיחות של המקום. ג’אמפו שומרת לה את הזכות למנוע שימוש באטרקציות למי שלא יקיים הוראות אלו.

17.   ביטול הזמנה יתאפשר באמצעות משלוח הודעה למפעילי האתר, שתישלח בדואר אלקטרוני לכתובת: jumpopark@gmail.com, וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה. ביטול הזמנה וזיכוי כרטיס האשראי של המזמין יתאפשר אך ורק בכפוף לתנאים שלהלן:

א.      ביטול ההזמנה לכרטיס הכניסה למתחם האטרקציה יהיה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימים מהיום בו בוצעה ההזמנה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד הכניסה למתחם.

ב.      התמורה תוחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של המזמין ולא יינתנו החזרים במזומן.

ג.       ככל שתגבה חברת כרטיסי האשראי תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, יחויב המבטל בתשלום זה.

ד.      זכות הביטול לא תחול על עסקה שתמורתה שולמה בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

ה.      מזמין שביטל הזמנה יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה שהזמין.

ד.      משוב

18.   היה ותספק לג’אמפו משוב, הערה או הצעה כלשהיא לגבי מתחם האטרקציות, לאתר ו/או באמצעותו, יהיה האתר רשאי לשלב את המשוב בכל המוצרים ו/או השירותים הנוכחיים או העתידיים של האתר או מתחם האטרקציות ולהשתמש, ללא קבלת אישורך, לכל מטרה שהיא, וכל זאת מבלי להעניק לך תמורה או אזכור שמך.

ה.      תכנים מסחריים

19.   יתכן ובאתר ישולבו קישורים לעמודים שונים באינטרנט, המאפשרים לך לגלוש באתרים או שירותים שאינם של ג’אמפו, לרבות אתר של ספק שירותי סליקת התשלומים. קישורים אלו והם אינם בשליטת ג’אמפו  או בפיקוחה. העובדה שהאתר מקשר לאתרים או שירותים אלה אינה מעידה על הסכמת האתר לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי האתרים או השירותים הללו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שאתרים או שירותים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ג’אמפו אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. ג’אמפו שומרת את הזכות למחוק כל קישור לאתרי צדדים שלישיים בכל עת והיא אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

20.   ג’אמפו עשויה להציב באתר תכנים מסחריים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים. ג’אמפו לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים.  ג’אמפו אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. ג’אמפו איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.

ו.        אחריות

21.   במידה המרבית האפשרית על פי דין, האתר, שירותיו והתוכן שבו ניתנים לך “כמות שהם” is as” )  ) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. על ג’אמפו  ו/או מי מטעמה אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בקשר אליהם, לרבות לגבי בעלות, אי הפרה או אי התאמה למטרה מסוימת. אתה מאשר בזאת, כי בדקת את האתר, ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. ג’אמפו איננה מתחייבת לכך: (1) שהאתר והתוכן הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות אחרות – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ומערכות תקשורת; (2) שהיא תתקן כל שגיאה, תקלה או פגם באתר ו/או (3) שתוצאות השימוש באתר ובתוכנו יעמדו בדרישותיך או ציפיותיך. ג’אמפו לא תהא אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות באתר ו/או בקשר אליו ובכלל זאת נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. הנך מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובכל תוכן או שירות הנכללים בו הנו באחריותך הבלעדית והמלאה.

22.   במידה המרבית האפשרית על פי דין, ג’אמפו או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, אגבי ו/או תוצאתי, על פי כל עילה משפטית, לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת, שנגרם או נובע מהאתר ו/או מהתוכן שבו, משימושך או מאי יכולתך להשתמש באתר ו/או בתוכן שבו, או מכל מעשה או מחדל של ג’אמפו הנובע או הקשור בתנאי השימוש או השימוש במתחם האטרקציות, והכל בין אם ג’מאפו הודיעה לך על אפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. בכל מקום בתנאי השימוש בו מפורטת אחריותה של ג’אמפו תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה. ג’אמפו לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאבדן פרטייך, המידע אודותייך, או לשיבוש במידע זה, בין באופן מלא או חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשב שלך או של ג’אמפו.

23.   יובהר, כי תמונות, מידע טקסטואלי ופריטים נוספים המופיעים באתר נועדו להדגים את תכונות השימוש במתחמי האטרקציות ואינם מהווים התחייבות חוזית. לפיכך, לא תחול כל חבות על מפעילי האתר בגינם.

ז.        סמכות שיפוט והדין החל

24.   תנאי השימוש ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך ובין האתר, וגוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בע”פ בינך ובין ג’אמפו או מי מטעמה.

25.   סמכות השיפוט בקשר לכל סכסוך או מחלוקת הנובעים מתנאי שימוש אלו, תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר תל- אביב יפו בלבד, והדין שיחול על הסכסוך יהיה הדין הישראלי.